organizacje_pozarzadowe

Dotacje konkursowe

Informacje ogólne

Obecnie nie prowadzimy naboru wniosków konkursowych.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:

  • „Z PZU po lekcjach”
  • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
  • „PZU z kulturą”

W konkursie o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są najciekawsze projekty. Ich autorami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a więc osoby najlepiej znające lokalne problemy, a fakt dostrzegania tych potrzeb gwarantuje właściwą realizację projektu. Przyznane dotacje wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać problemy społeczne i bariery lokalne.

Z PZU PO LEKCJACH

Wbrew pozorom, dzieci nudzą się nie tylko w czasie deszczu. Kłopotem w małych miastach i na wsiach jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych dla dzieci. W ramach konkursu „Z PZU po lekcjach” chcemy wesprzeć organizacje, które organizują ciekawe i pożyteczne zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawości świata, pasję i aktywność, a także poprawiają standard nauczania i rozwijają zdolności uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania.

Nasz konkurs ogłaszany jest raz do roku i pokrywa się z rokiem szkolnym – trwa od września do czerwca.

MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z PZU

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną. W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjne projekty, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Konkurs ogłaszany jest raz do roku.

PZU Z KULTURĄ

Kultura to nie tylko opera czy Muzeum Narodowe. To również kino, teatr lalek czy… Muzeum Piernika. Przez konkurs „PZU z kulturą” chcemy umożliwić dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i wsi odwiedzenie instytucji kultury. Dofinansowujemy organizacje, które promują aktywność dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki. Wspieramy pomysły na interesujące i rozwijające wyjazdy połączone z wizytami w muzeach, teatrach, galeriach, kinach.

Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

Dotacje pozakonkursowe

Informacje ogólne

Nabór trwa cały rok.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych. Wnioski o dotacje pozakonkursowe można składać przez cały rok.

Projekt musi być przede wszystkim zgodny ze strategicznymi celami naszego działania i mieścić się w ramach działalności statutowej Fundacji. Promujemy innowacyjność! Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Podmioty uprawnione

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Jak uzyskać wsparcie?

Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku on-line o dotację przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”.

Procedura oceniania wniosku opisana jest szczegółowo w regulaminach dotacji konkursowych i pozakonkursowych. Fundacja ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości.

Organizacja może ubiegać się o dotację w dowolnej wysokości, z wyłączeniem konkursów. W regulaminie każdego z konkursów co roku określane są maksymalne wysokości dotacji.

Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przekazanych w ramach dotacji. W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała dotację, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego w terminie określonym w umowie.

Regulamin dotacji pozakonkursowych 2016 do pobrania

 

Weź udział w konkursie lub wypełnij wniosek o dotację pozakonkursową

Złóż wniosek on-line. Pamiętaj o załączeniu wszystkich dokumentów. Przed wypełnieniem wniosku o dotację zapoznaj się z odpowiednim regulaminem!

Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu lub wiadomość od nas

Wyniki konkursów umieszczamy na naszej stronie i informujemy laureatów drogą elektroniczną. W przypadku dotacji pozakonkursowych, odpowiedzi wysyłamy drogą elektroniczną, a w przypadku projektów, które otrzymają dofinansowanie pocztą tradycyjną wysyłamy umowę dotacji. Dodatkowo informacja o otrzymanej dotacji będzie widoczna po zalogowaniu się na konto w systemie on-line.

Wypełnij sprawozdanie z realizacji projektu

Po zakończeniu projektu złóż on-line sprawozdanie z jego realizacji. Masz na to 30 dni od daty zakończenia projektu. Wypełnij on-line formularz sprawozdania końcowego i prześlij go w formie papierowej wraz z kopiami wszystkich dokumentów księgowych do biura Fundacji.