organizacje_pozarzadowe

Dotacje konkursowe

Informacje ogólne

Obecnie nie prowadzimy naboru wniosków konkursowych.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne:

  • „Z PZU po lekcjach”
  • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
  • „PZU z kulturą”

O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, które pomyślnie przejdą wstępną weryfikację dokonywaną przez pracownika biura Fundacji. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Autorami projektów są przedstawiciele organizacji pozarządowych, najlepiej znający lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych.

Z PZU PO LEKCJACH

Wbrew pozorom, dzieci nudzą się nie tylko w czasie deszczu. Kłopotem w małych miastach i na wsiach jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych. W ramach konkursu „Z PZU po lekcjach” wspieramy organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania.

Nasz konkurs ogłaszany jest raz do roku, a realizacja nagrodzonych projektów pokrywa się z rokiem szkolnym – trwa od września do czerwca.

MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z PZU

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną. W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjne projekty, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Konkurs ogłaszany jest raz do roku.

PZU Z KULTURĄ

Kultura to nie tylko opera czy Muzeum Narodowe. To również kino, teatr lalek czy… Muzeum Piernika. Przez konkurs „PZU z kulturą” chcemy umożliwić dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i wsi odwiedzenie instytucji kultury. Dofinansowujemy organizacje, które promują aktywność dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki. Wspieramy pomysły na interesujące i rozwijające wyjazdy połączone z wizytami w muzeach, teatrach, galeriach, kinach.

Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

Dotacje pozakonkursowe

Informacje ogólne

Nabór trwa cały rok.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych. Wnioski o dotacje pozakonkursowe można składać przez cały rok.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieszczący się w ramach naszej działalności statutowej. Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Podmioty uprawnione

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Jak uzyskać wsparcie?

Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”.

Procedura oceniania wniosku opisana jest szczegółowo w regulaminach dotacji konkursowych i pozakonkursowych. Fundacja ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości.

Organizacja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości. W przypadku konkursów co roku określane są w regulaminach maksymalne wysokości dotacji, o które można wnioskować.

Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację. W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała wsparcie finansowe, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego w terminie określonym w umowie.

Regulamin dotacji pozakonkursowych do pobrania

Weź udział w konkursie lub wypełnij wniosek o dotację pozakonkursową

Złóż wniosek on-line. Pamiętaj o załączeniu wszystkich dokumentów. Przed wypełnieniem wniosku o dotację zapoznaj się z odpowiednim regulaminem!

Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu lub wiadomość od nas

Wyniki konkursów umieszczamy na naszej stronie i informujemy laureatów drogą elektroniczną. W przypadku dotacji pozakonkursowych odpowiedzi wysyłamy drogą elektroniczną. Dodatkowo informacja o otrzymanej dotacji będzie widoczna po zalogowaniu się na konto w systemie on-line.

Wypełnij sprawozdanie z realizacji projektu

Po zakończeniu projektu złóż on-line sprawozdanie z jego realizacji. Masz na to 30 dni od daty zakończenia projektu. Wypełnij on-line formularz sprawozdania końcowego i prześlij go w formie papierowej wraz z kopiami wszystkich dokumentów księgowych do biura Fundacji.