Wolontariat Rodzinny Lokalnie – II edycja za nami

Za nami druga edycja programu „Wolontariat Rodzinny Lokalnie”, który połączył rodziny, organizacje pozarządowe oraz samorządy w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki środkom Fundacji PZU w 2015 roku zrealizowano 15 projektów.

Zgodnie z definicją wolontariat rodzinny to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana wspólnie przez członków rodziny na rzecz innych (organizacji, instytucji, osób fizycznych, środowiska lokalnego), której celem jest poprawa sytuacji w środowisku lokalnym, rozwiązanie problemów lub rozwój. W tej definicji zawierać mogą się również zespoły osób bliskich, które nie muszą być ze sobą spokrewnione (np. grupy przyjaciół). Istotą wolontariatu rodzinnego jest wspólne działanie na rzecz dobra wspólnego grup ludzi, których łączą więzi. W pierwszej kolejności mamy jednak na myśli właśnie rodziny.

II edycja programu pokazała, że idea wolontariatu rodzinnego pozwala łączyć korzyści wspólnotowe z korzyściami indywidualnymi. Najważniejsze profity wypływające z tej formy zaangażowania to: aktywizacja mieszkańców i ich rodzin do działań na rzecz społeczności lokalnej, integracja wokół wspólnego celu, wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży, odkrywanie nowych talentów i możliwość sprawdzenia się w nieznanych wcześniej sytuacjach.

Ideę wolontariatu rodzinnego udało się rozpropagować wśród 12,5 tysiąca organizacji i placówek samorządowych w Polsce. Informacje o programie zostały rozesłane do 2 500 jednostek samorządu terytorialnego, 1 000 domów i ośrodków kultury, 2 000 bibliotek, 7 000 organizacji pozarządowych, parafii, ośrodków pomocy społecznej i centrów wolontariatu.

Informacje o piętnastu zrealizowanych projektach oraz relację ze spotkania podsumowującego można znaleźć tutaj: http://www.wolontariatrodzinny.pl/

Program Fundacji PZU „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” realizowany jest we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Laureaci tegorocznego programu grantowego otrzymali dotacje w wysokości do 7 000 zł na wdrożenie projektów, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności, a realizowane są przez całe rodziny wolontariuszy. Program „Wolontariat Rodzinny Lokalnie” to działania „z rodzinami” i „przez rodziny”, nie tylko „dla rodzin”.