Konkurs „Wolontariat to radość działania” wysoko oceniony przez pracowników i beneficjentów

Jesienią 2015 roku została przeprowadzona ewaluacja konkursu grantowego dla pracowników „Wolontariat to radość działania” - jednego z filarów Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. Ocenie zostało poddanych sześć edycji konkursu – od jesieni 2012 roku do wiosny 2015 roku.

Konkurs grantowy „Wolontariat to radość działania” jest organizowany przez Fundację PZU od jesieni 2012 roku. Jego celem jest:

  • wzrost zaangażowania pracowników Grupy PZU chętnych do czynnej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy w ramach działań wolontariackich,
  • udzielenie wsparcia pracownikom PZU działającym na rzecz dobra publicznego, realizującym projekty wolontariackie, których beneficjentami są podopieczni organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, szczególnie świetlic, klubów osiedlowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • integracja pracowników i wspólne spędzanie czasu po pracy na działaniach wolontariackich,
  • odpowiedź na potrzeby społeczne, które pracownicy zdiagnozowali w społecznościach lokalnych.

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w oparciu o analizę: dokumentacji związanej z konkursem, wyników ankiety adresowanej do wszystkich pracowników, wyników ankiety adresowanej do wszystkich beneficjentów, indywidualnych wywiadów przeprowadzonych wśród pracowników, indywidualnych wywiadów telefonicznych wśród beneficjentów oraz wyników indywidualnych wywiadów telefonicznych z ekspertami zewnętrznymi z zakresu zaangażowania społecznego.

Dotychczas w konkurs łącznie zaangażowało się 1302 wolontariuszy, którzy zrealizowali 120 projektów za łączną kwotę ponad pół miliona złotych, przez co wsparli blisko 17 tysięcy beneficjentów. Zliczając wszystkie godziny poświęcone na działania wolontariackie można powiedzieć, że pracownicy angażowali się nieprzerwanie przez półtora roku.

Można zrobić też ciekawą ilustrację: 1 wolontariusz PZU w pół dnia wsparł swoim działaniem około 13 osób przeznaczając na jedną osobę 31,50 zł.

Konkurs jest pozytywnie oceniany przez pracowników, niezależnie od tego, czy brali w nim aktywny udział czy nie. Wśród nich aż 80% uważa, że wolontariat pracowniczy ma wpływa na postrzeganie pracodawcy. Dla 52% konkurs był pierwszym aktywnym zetknięciem się z wolontariatem, co wskazuje, że warto szerzyć jego ideę wśród pracowników oraz zachęcać kolejne osoby do zaangażowania. Wolontariusze szczególnie doceniają to, że poprzez konkurs grantowy mogą czerpać zadowolenie z pomagania potrzebującym (88% odpowiedzi), mają możliwość poznawania swoich kolegów z pracy w innych sytuacjach (52%) oraz możliwość samorealizacji, odkrycia nowych zainteresowań i pasji (46%).

Wolontariusze PZU są bardzo pozytywnie oceniani przez beneficjentów. Aż 100% ankietowanych zarekomendowałoby współpracę z nimi innym organizacjom. Podkreślili też, że wsparcie naszych pracowników bardzo pozytywnie wpłynęło na ich organizację (88% pozytywnych odpowiedzi) oraz na ich podopiecznych (85%). Beneficjenci we współpracy z wolontariuszami PZU bardzo wysoko oceniają takie kwestie jak: sprawny kontakt (85%), czytelność zasad (82%), dobre przygotowanie wolontariuszy do projektu (88%).

Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła stwierdzić, że konkurs wolontariacki „Wolontariat to radość działania” okazał się skuteczny i użyteczny, co potwierdza liczba zrealizowanych projektów, wolontariuszy oraz beneficjentów. Konkurs ma pozytywny wpływ na postrzeganie Grupy PZU przez interesariuszy oraz zwiększa identyfikację pracowników z firmą.

Wyniki ewaluacji jednoznacznie wskazują, że konkurs grantowy dla pracowników warto kontynuować.