Stypendia Cieszkowskiego przyznane

Fundacja PZU ufundowała 5 stypendiów dla młodych naukowców prowadzących badania nad historią filozofii polskiej i tradycją klasyczną. Uroczyste wręczenie odbyło się 14 marca w Belwederze.

Laureatami tegorocznej edycji Stypendium Cieszkowskiego zostali:

  1. dr Marcin Baranowski, Wierni do końca – żołnierze polscy w kampanii francuskiej 1814 roku,
  2. mgr Miłosz Cybowski, Polska i Polacy w oczach dziewiętnastowiecznej brytyjskiej opinii publicznej (1830-1864),
  3. mgr Paweł Grad, Polska i niemiecka romantyczna filozofia języka a problem sekularyzacji,
  4. mgr Tomasz Herbich, Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej,
  5. mgr Paulina Pludra-Żuk, Recepcja i rola „Aurory”, XII-wiecznej parafrazy Biblii autorstwa Piotra Rigi, na ziemiach polskich w późnym średniowieczu.

Stypendium Cieszkowskiego zakłada wsparcie młodych, rozpoczynających przygodę z nauką jak i doświadczonych naukowców, tłumaczy, edytorów prowadzących badania nad historią filozofii polskiej i tradycją klasyczną, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii greckiej i łacińskiej, myśli Platona i Arystotelesa. Każdy stypendysta zobowiązuje się do wykonania konkretnej pracy: napisania książki, edycji rękopisu czy przekładu jakiegoś klasycznego dzieła.

Projekt to próba stworzenia niezależnego mechanizmu wspierania polskiej nauki i kultury poprzez fundusz stypendialny ukierunkowany na badania nad polską tradycją duchową oraz jej greckimi i łacińskim źródłami. To wsparcie prac nad edycją rękopisów polskich myślicieli od XV do początku XX wieku oraz umożliwienie prac translatorskich nad światowym dziedzictwem kulturowym niezbędnym dla lepszego zrozumienia własnej tradycji.

Stypendium przyznawane jest przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego w ramach projektu finansowanego przez Fundację PZU.

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego została ufundowana przez dwóch wybitnych polskich filozofów – prof. Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma. Do planowania przedsięwzięć Fundacji oraz zarządzania nimi zaproszone zostały osoby związane z kwartalnikiem „Kronos”. Fundacja od 2009 roku jest wydawcą kwartalnika „Kronos”. Główne cele Fundacji to rozwój i upowszechnianie myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej, międzynarodowa wymiana myśli filozoficznej, budowa europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami UE na gruncie szeroko pojętej humanistyki, upowszechnianie wiedzy o kulturze i filozofii polskiej, gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan humanistyki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami UE i krajami sąsiednimi.