organizacje_pozarzadowe

Dotacje konkursowe

Informacje ogólne

Informacja o terminach naboru wniosków dostępna w „aktualnościach” i regulaminach konkursów.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne:

  • „Z Fundacją PZU po lekcjach”
  • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”
  • „Fundacja PZU z kulturą”

O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, realizujące projekty na obszarach wiejskich i w małych miastach, najlepiej znające lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań.

Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, które pomyślnie przejdą wstępną weryfikację. Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, możliwość kontynuacji zmian, budżet, harmonogram i zasięg. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych.

Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH

Wbrew pozorom, nudzić się można nie tylko w czasie deszczu. Częstym problemem w małych miastach i na terenach wiejskich jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wspieramy organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania.

Nasz konkurs ogłaszany jest raz do roku, a realizacja nagrodzonych projektów pokrywa się z rokiem szkolnym – trwa od września do czerwca.

MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Konkurs ogłaszany jest raz do roku.

FUNDACJA PZU Z KULTURĄ

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.

Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

Dotacje pozakonkursowe

Informacje ogólne

Nabór trwa cały rok.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych. Wnioski o dotacje pozakonkursowe można składać przez cały rok.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieszczący się w ramach naszej działalności statutowej. Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Podmioty uprawnione

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Jak uzyskać wsparcie?

Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”.

Procedura oceniania wniosku opisana jest szczegółowo w regulaminach dotacji konkursowych i pozakonkursowych. Fundacja ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości.

Organizacja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości. W przypadku konkursów co roku określane są w regulaminach maksymalne wysokości dotacji, o które można wnioskować.

Jeżeli kwota wnioskowana w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację. W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała wsparcie finansowe, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego w terminie określonym w umowie.

Regulamin dotacji pozakonkursowych do pobrania

Weź udział w konkursie lub wypełnij wniosek o dotację pozakonkursową

Złóż wniosek on-line. Pamiętaj o załączeniu wszystkich dokumentów. Przed wypełnieniem wniosku o dotację zapoznaj się z odpowiednim regulaminem!

Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu lub wiadomość od nas

Wyniki konkursów umieszczamy na naszej stronie i informujemy laureatów drogą elektroniczną. W przypadku dotacji pozakonkursowych odpowiedzi wysyłamy drogą elektroniczną. Dodatkowo informacja o otrzymanej dotacji będzie widoczna po zalogowaniu się na konto w systemie on-line.

Wypełnij sprawozdanie z realizacji projektu

Po zakończeniu projektu złóż on-line sprawozdanie z jego realizacji. Masz na to 30 dni od daty zakończenia projektu. Wypełnij on-line formularz sprawozdania końcowego i prześlij go w formie papierowej wraz z kopiami wszystkich dokumentów księgowych do biura Fundacji.